สนามบินเบตงพร้อมแล้ว! นกแอร์ ประเดิม 29 ม.ค.ทดลองบินเช่าเหมาลำ

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

กรมท่าอากาศยาน ยืนยัน 29 ม.ค.65 ทดลองเปิดบริการเที่ยวบินพาณิชย์ท่าอากาศยานเบตง ตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี “นกแอร์” บินเช่าเหมาลำ”ดอนเมือง – เบตง”ด้านกพท.ออกใบรับรองสนามบินเบตงยืนยันมาตรฐานความปลอดภัย สนามบินสาธารณะ

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) แจ้งว่า ทย.เตรียมทดลองการเปิดบริการเที่ยวบินพาณิชย์ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา โดยให้บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ใช้อากาศยานแบบ Q-400 ความจุผู้โดยสารจำนวน 86 ที่นั่ง โดยสายการบินนกแอร์ ในเส้นทางดอนเมือง – เบตง – ดอนเมือง ในวันที่ 29 มกราคม 2565 ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ มอบให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วประเทศอย่างบูรณาการ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ด้านท่าอากาศยานเบตงยืนยันมีความพร้อมในด้านกายภาพ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

ซึ่งท่าอากาศยานเบตงได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สายการบินนกแอร์จึงได้ขออนุญาตทำการบินแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight) เส้นทางบินกรุงเทพ – เบตง – กรุงเทพ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ และสรุปข้อตกลงสำหรับการเปิดทำการบินแบบประจำ(Schedule Flight) ตามที่ได้ยื่นขออนุญาตทำการบินไว้ 2 เส้นทาง คือ 1.หาดใหญ่-เบตง-หาดใหญ่ และ 2.ดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง

สำหรับการเปิดเที่ยวบินพาณิชย์แบบประจำ กระทรวงคมนาคม กรมท่าอากาศยาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมสรุปข้อมูลภายหลังจากเที่ยวบินทดลองนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายอีกครั้ง ซึ่งการเปิดเที่ยวบินของท่าอากาศยานเบตงจะช่วยแก้ไขปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ไม่สะดวกต่อการเดินทาง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย

@กพท.ออกใบรับรองสนามบินเบตงยืนยันมาตรฐานความปลอดภัย

ด้านนายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท.กล่าวว่า กพท.ได้มอบใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ(Public Aerodrome Aerodrome Operating Certificate: PAOC) ของท่าอากาศยานเบตง ให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) โดยมีนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นผู้แทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน รับมอบใบรับรอง ฯ ในวันที่ 28 มกราคม 2565 ทำให้ท่าอากาศยานเบตงสามารถให้บริการแบบสาธารณะได้ตามกฎหมายตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

โดยใบรับรอง ฯ นี้ เป็นเอกสารที่ยืนยันได้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยและความพร้อมของท่าอากาศยานเบตง และยังถือเป็นท่าอากาศยานแห่งแรกที่ได้รับมอบใบรับรองนี้ภายหลังการจัดตั้ง CAAT ซึ่งเป็นการพิจารณาด้วยกระบวนการใหม่ตามมาตรฐานสากล

ท่าอากาศยานเบตงจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเบตง ซึ่งจะให้บริการสาธารณะแก่อากาศยานภายในประเทศ ในช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. โดยมีความยาวทางวิ่ง 1800 เมตร สามารถรองรับเครื่องบินที่ขนาดสูงสุด คือ ATR-72 และเครื่องบิน Q-400 ที่มีความจุผู้โดยสารประมาณ 80 ที่นั่ง

ส่วนการเปิดเส้นทางบิน หาดใหญ่-เบตง-หาดใหญ่ และดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง นั้นอยู่ในระหว่างเตรียมพร้อม เปิดให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม แม้ยังไม่มีเที่ยวบินประจำ แต่สามารถให้บริการเที่ยวบินของราชการและเที่ยวบินส่วนบุคคลที่สนใจทำการบินได้แล้ว

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business